Pressured HIV testing "in the name of love": a mixed methods analysis of pressured HIV testing among men who have sex with men in China Article

Open Access International Collaboration

author list

 • Ong, Jason J., Wu, Dan, Huang, Wenting, Fu, Hongyun, Desmond, Nicola, Ma, Wei, Kang, Dianmin, Liao, Meizhen, Marley, Gifty, Wei, Chongyi, Tang, Weiming, Liu, Chuncheng, Zhang, Ye, Pan, Stephen W., Yang, Bin, Yang, Ligang, Huang, Shujie, Tucker, Joseph D.

authors

publication date

 • March 25, 2018

webpage

author keyword

 • China
 • HIV
 • coercion
 • men who have sex with men
 • mixed methods
 • testing

category

keywords

 • China
 • HIV
 • coercion
 • men who have sex with men
 • mixed methods
 • testing

volume

 • 21

issue

 • 3