Meta-Analysis of Preclinical Studies of Fibrinolytic Therapy for Acute Lung Injury Review

Open Access International Collaboration

author list

 • Liu, Cong, Ma, Yana, Su, Zhenlei, Zhao, Runzhen, Zhao, Xiaoli, Nie, Hong-Guang, Xu, Ping, Zhu, Lili, Zhang, Mo, Li, Xiumin, Zhang, Xiaoju, Matthay, Michael A., Ji, Hong-Long

publication date

 • August 20, 2018

webpage

published in

author keyword

 • fibrinolytic agents
 • interventions
 • lung diseases
 • molecular therapy
 • preclinical study

category

keywords

 • fibrinolytic agents
 • interventions
 • lung diseases
 • molecular therapy
 • preclinical study

volume

 • 9